fbpx

Промоции

Програма лоялност

Покани приятел

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ може да покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на ГП-НЕТ. Канещият получават еднократна отстъпка от месечната абонаментна такса в размер на 15 лв. Всеки може да бъде поканен само от един настоящ клиент, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

Кой може да участва

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ, който покани свой приятел, познат, роднина, съсед или друг да се включи в мрежата на ГП-НЕТ, може да се възползва от програмата на ГП-НЕТ за лоялни клиенти.

Как да се възползва

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ получава при инсталация на услугата 3 броя бланки “Покани приятел”. При изчерпване, запитване за нови бланки може да се отправи към отдел Обслужване на клиенти на тел. 0892 411 030.

Канещият попълва поканата с коректна информация (име и адрес, на който ползва ГП-НЕТ услуга) и я предава на свой приятел, познат, роднина, съсед или друг.

При подаване на заявка за включване в мрежата на ГП-НЕТ (на тел. 0892 411 030, през формата за заявка на услуга в уебсайта), поканеният задължително потвърждава, че ще използва покана от приятел. В момента на инсталация на услугата предава попълнената покана на техническо лице от ГП-НЕТ.

Какво получава

Отстъпката е еднократна и е в размер на 15 лв. Тази отстъпка получава канещият (настоящият клиент).

Условия

Всеки клиент може да бъде поканен само от един настоящ, но може да бъде канещ на неограничен брой нови клиенти.

Отстъпката се начислява във фактурите на канещия, издадени в месеца, последващ този, през който поканеният е сключил нов договор за ползване на услуга от портфолиото на ГП-НЕТ.

Сумата по отстъпки на канещия не може да надвишава размера на една месечна абонаментна такса. Ако в един месец се застъпят повече от една покана или ако в даден месец отстъпка не може да бъде начислена, отстъпката/-ите се начислява/-т последователно през следващите месеци до изчерпването им.

Отстъпката за канещия се начислява само и единствено при изпълнени и двете условия – предварително потвърждение за ползване на покана в момента на заявка за включване и предадена коректно попълнена покана на техническо лице от ГП-НЕТ по време на инсталация на услугата.

Социална програма

Отстъпка за лица с намалена трудоспособност

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ, който предостави копие от актуален (в срок на инвалидност) валиден документ, удостоверяващ посочените обстоятелства и издаден от компетентен орган (ТЕЛК) за над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност, ползва 30% отстъпка от една заявена услуга.

Кой може да се възползва

Всеки клиент на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ, който притежава актуално (в срок на инвалидност) валидно удостоверение, издадено от компетентен орган (ТЕЛК) за над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност и предостави копие от документа в ГП-НЕТ център или на техническо лице по време на инсталация на услугата, може да се възползва от отстъпката за намалена трудоспособност.

Какво получава

Отстъпката в размер на 30% се начислява върху размера на месечната такса на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ.

Условия

ГП-НЕТ предоставя услуги с отстъпка на лица с над 71% (седемдесет и един процента) намалена трудоспособност, след представяне от страна на тези потребители на актуален (в срок на инвалидност) валиден документ, удостоверяващ посочените обстоятелства и издаден от компетентен орган (ТЕЛК). Отстъпката в размер на 30% се начислява върху размера на месечната абонаментна такса на интернет услуга от портфолиото на ГП-НЕТ. Начислението се отразява във фактурата за месеца, последващ този, през който е предоставено копие от документа на служител в ГП-НЕТ център. Когато копие от удостоверението се предаде при инсталация на нова услуга, отстъпката се начислява в първата издадена фактура. Допълнителните услуги се заплащат в пълен размер и върху тях не се начислява отстъпка за намалена трудоспособност.